Pasiūlymai Įmonėms

Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje š.m. rugsėjo 29 d. Panevėžyje, rengia seminarą „Galimybės Lietuvos regionams: investicijos ir ateities pramonė“. Detali informacija __________________________________________________________ Informuojame, kad Šiaulių pramoninkų asociacijos tarybos 2016 m. birželio 9 d. nutarimu 2016 m. rugsėjo 27 d. kviečiamas rinkiminis ŠPA susirinkimas. Daugiau informacijos __________________________________________________________ Šiaulių pramonininkų asociacijos taryba kviečia prisidėti įgyvendinant meninio akcento „1 JAV cento” idėją įprasminant šios monetos autoriaus Viktoro D. Baranausko gimtinę. Daugiau informacijos rasite čia __________________________________________________________

Naujienos

nauja1ŠPA prezidentas A. Stulpinas paskirtas LPK viceprezidentu

Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidiumas rugsėjo 8 d. patvirtino Alvydą Stulpiną, Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidentą, LPK viceprezidentu. Jam paskirta vadovauti naujai įsteigtam Regioninės politikos komitetui.
(more…)

Pramonininku_press_06_GBsVerslą piktina valdininkų interpretacijos

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­mo­ni­nin­kų po­zi­ci­ją iš­sa­kė Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos (ŠPA) pre­zi­den­tas Al­vy­das Stul­pi­nas, vi­cep­re­zi­den­tas Arū­nas Rup­šys, aso­cia­ci­jos ta­ry­bos na­rys Rim­gau­das Mic­kus, jie kri­ti­ka­vo Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je priim­tą spren­di­mą dėl „Mo­kes­čių leng­va­tų tei­ki­mo tai­syk­lių“ ir siū­lo jį per­svars­ty­ti. Tą pa­čią pro­ble­mą iš­kė­lė ir Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai, iš­pla­ti­nę pra­ne­ši­mą.
(more…)
SPA KONFERENCIJA 2016-09-27ŠPA Chaimo Frenkelio nominacijų teikimo iškilmės ir konferencija „VERSLAS ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE: VERSLO GALIMYBĖS IR KULTŪRINIAI SKIRTUMAI“

(more…)

IMG_2029Šiauliuose pagaminti produktai eksportuojami į egzotiškus kraštus

Viena didžiausių didmenine prekyba užsiimančių įmonių UAB „Ruvera“ savo veiklą pradėjo ir sėkmingai tęsia Šiaulių mieste. Veterinarinius produktus gaminanti ir eksportuojanti įmonė pasiūlą praplėtė ir žmonėms skirtais išorinio vartojimo produktai su biologiškai aktyviais augaliniais ingredientais. (more…)

collage2Ūkio ministras aplankė Šiaulių įmones

Birželio 17d. Šiaulių m. LR Ūkio ministras Evaldas Gustas ir viceministras Marius Skarupskas, aplankė Šiaulių miesto įmones. Ministras pasirinko apsilankyti vienose iš pažangiausių miesto įmonių, kurios aktyviai dalyvauja ministerijos organizuojamuose projektuose (more…)

Naujienų archyvas

Projektai