image description

    Iš Šiaulių pramonininkų asociacijos istorijos

1989 metų birželio mėn. 17 dieną įvyko Steigiamasis Lietuvos pramonininkų asociacijos suvažiavimas, kuris atkūrė prieškaryje veikusią Verslininkų sąjungą. Asociacijos prezidentu buvo išrinktas Rimvydas Jasinavičius. Steigiamajame suvažiavime asociacija buvo įpareigota kurti tokį Lietuvos pramonės modelį, kuris atitiktų šalies gamtinius, intelektualinius, energetinius ir kitus išteklius, puoselėtų tautinę kultūrą ir tradicijas, keltų Lietuvos piliečių gerovę. Lietuvos pramonininkų asociacija, pasisakydama už ekonomikos dėsniais grindžiamą ūkio tvarkymą, siekė aktyviai bendradarbiauti su vyriausybinėmis, politinėmis, ūkinėmis bei visuomeninėmis organizacijomis stengdamasi, kad Lietuvos pramonė, jos infrastruktūros plėtra taptų Lietuvos, jos gyventojų suklestėjimo prielaida. 1990-1993 metais Lietuvos pramonininkų asociacijai vadovavo Algimantas Matulevičius.

1993 metais įvykęs neeilinis Lietuvos pramonininkų asociacijos suvažiavimas asociaciją reorganizavo į Lietuvos pramonininkų konfederaciją (LPK). 1993 m. prezidentu išrinktas ir iki 2011 m. buvo dr. Bronislovas Lubys. Nuo 2012 m. LPK prezidentas – Robertas Dargis. Šiuo metu LPK vienija 37 šakines ir 8 regionines asociacijas, jungiančias daugiau negu 2700 įvairaus profilio įmonių.

1988 metų vasarą Lietuvoje prasidėjo esminės permainos, prasidėjo Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio judėjimas. Šiauliuose aktyviausiai į šį judėjimą įsijungė inžinerinės inteligencijos atstovai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, miesto įstaigų, organizacijų tarnautojai. Didžiausios Lietuvos persitvarkymo grupės susikūrė televizorių gamykloje, dviračių gamykloje “Vairas”, elektronikos gamykloje “Nuklonas”. Šiaulių miesto įmonės, organizacijos suprato, kad pažangos ekonomikoje ir socialinėje sferoje reikia siekti suvienytomis pastangomis. Todėl 1989 metų vasario 8 dieną “Nuklono” gamykloje buvo įkurta Pramonininkų asociacijos iniciatyvinė grupė: Romualdas Armalis, Romualdas Bruzgulis, Antanas Buitkus, Henrikas Elenbergas, Leonas Karpalavičius, Rimgaudas Mickus, Stanislovas Vytautas Vaišvila, Raimundas Virbickas, Sigitas Vilčiauskas, kuri paruošė deklaraciją ir įstatų projektą. Miesto įmonių, organizacijų vadovų pasitarime, vykusiame kovo 9 d., šiems aktams iš esmės buvo pritarta. Pramonininkų asociacijos kūrimo grupė kreipėsi į visuomenę, norėdama sulaukti atsiliepimų ir pasiūlymų. Deklaracijoje be revoliucinio siekio suteikti gamybai savarankiškumą ir pereiti prie visiškos ūkiskaitos kaip būtinos sąlygos ekonomikos efektyvumui didinti, iniciatyvinė grupė išreiškė susirūpinimą ir kitais miestui svarbiais klausimais: tautinės mokyklos kūrimu, žemu miesto kultūros lygiu, ekologija, įstatymo dėl lietuvių kalbos įgyvendinimu. Pramonininkų asociacija siekė tapti „Vykdomojo komiteto partnere sprendžiant bendras miesto gyventojų ir įmonių problemas, sudarant vienokius ar kitokius miesto planus. Norime žinoti kam ir kaip panaudojamos įmonių lėšos miesto reikmėms.“
Deklaracijoje rūpintasi ir socialinėmis darbuotojų reikmėmis: „gerinti darbo vietų inžinerinį – techninį aprūpinimą, automatizavimą, robotizavimą, praktiškai padėti šeimai – motinoms arba tėvams, auginantiems mažus vaikus, iki jiems sukaks treji metai, mokėti pašalpas, siekti, kad įstatymu būtų įteisintas darbo stažo nepertraukiamumas, kad dirbantis pensininkas turi gauti tiek, kiek uždirba, be jokių pensijos apribojimų, kad šeštadieniai nebūtų įskaičiuojami į atostogų trukmę“.

1989 m. gegužės 10 d. įvyko Šiaulių pramonininkų asociacijos tarybos (9 nariai: Padangų remonto gamyklos direktorius R. Armalis, Dujofikacijos valdybos viršininkas R. Bruzgulis, „Rūtos“ susivienijimo direktorius A. Buitkus, Statybos tresto valdytojas H. Elenbergas, Neaustinių medžiagų fabriko direktorius L. Karpalavičius, „Nuklono“ gamyklos direktorius V. Slanina, Staklių gamyklos direktorius G. Trinka, Autobusų parko direktorius V. Vaišvila, Televizorių gamyklos direktorius R. Virbickas ) posėdis. Asociacijos prezidentu išrinktas Leonas Karpalavičius, viceprezidentu – Vytautas Slanina, atsakinguoju sekretoriumi – Antanas Buitkus. Numatyta, kad asociacija sieks bendradarbiavimo su miesto Vykdomojo komiteto plano komisija, Sąjūdžiu, besikuriančia darbininkų sąjunga, žaliaisiais ir visais kitais, kuriems rūpi pertvarka, miesto ekonomika, ekologija, socialinių ir kultūrinių problemų sprendimas.

1989 metų liepos 3 dieną Šiaulių miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 201 buvo įregistruoti Šiaulių miesto pramonininkų asociacijos įstatai, kuriuose pažymėta, kad asociacija yra savanoriška, savarankiška, nepriklausoma nuo žinybų visuomeninė organizacija, o veikla grindžiama demokratijos, viešumo, savivaldos, partnerystės ir profesinės etikos principais. Ši diena ir laikoma Šiaulių pramonininkų asociacijos įkūrimo data.Tuometinis Šiaulių miesto pramonininkų asociacijos prezidentas L. Karpalavičius, duodamas interviu „Šiaulių naujienų“ laikraščiui sakė: „Svarbus rūpestis – siekti įmonių bei organizacijų savarankiškumo organizuojant gamybą, gaminant ir realizuojant pagamintą produkciją laisvojoje rinkoje. Sieksime tokios produkcijos kokybės, kad užrašas ant etiketės „Pagaminta Šiauliuose“, „Pagaminta Lietuvoje“ taptų garantija, jog tą daiktą verta, galima pirkti.“

1989 m. vasarą pareiškimus stoti į Šiaulių miesto pramonininkų asociacija jau buvo padavę 36 kolektyvinių narių atstovai ir 2 individualūs nariai.

1989 metų birželio 17 d. Vilniuje įvykusiame steigiamajame Lietuvos pramonininkų asociacijos (LPA) suvažiavime dalyvavo 1013 delegatų iš 252 Lietuvos miestų bei rajonų įmonių. Šiaulių miesto pramonininkų asociacija į LPA stojo kaip kolektyvinis narys. Buvo išrinkta LPA taryba, kurioje buvo išrinkti keturi iš Šiaulių miesto: A. Buitkus, L. Karpalavičius, V. Slanina, R. Virbickas. Lietuvos pramonininkų asociacijos prezidentas „Vilmos“ gamybinio susivienijimo generalinis direktorius Rimvydas Jasinavičius apie asociacijos siekius sakė: „Junkim mintį prie minties, dėkim produktą prie produkto, remkim petį prie peties, ir greičiau būsim intelektualesni, turtingesni ir stipresni!”

1990 – 1995 m. Lietuvą ištiko ekonomikos krizė, o Šiauliuose padėtis buvo blogesnė nei apskritai Lietuvoje, nes pramonės gigantų, kuriuos ekonominė krizė apėmė pirmiausia buvo santykinai daugiau negu kituose didžiuosiuose miestuose.

1995 metrais vasario 2 d. įvykusiame Šiaulių pramonininkų asociacijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo pažymėta sunki pramonės padėtis, tartasi kaip „padėti verslininkams paruošti verslo planus, kad galėtų gauti lengvatinius kreditus“. Buvo nuspręsta, kad keičiantis situacijai, turi keistis ir asociacijos uždaviniai, ji turėtų veikti aktyviau ir labiau ginti pramonės interesus, „kovojant su monopolinėmis organizacijomis kaip dujos, elektra, vanduo.“

Buvo išrinkta nauja Šiaulių pramonininkų asociacijos taryba iš 7 asmenų: AB „Baltik –Vairas“ generalinis direktorius Steponas Bytautas, „Litimpeks“ banko Šiaulių skyriaus direktorius Raimundas Virbickas, AB „Verpstas“ generalinė direktorė Raimonda Ščeponavičienė, AB „Šiaulių stumbras“ generalinis direktorius Jonas Adomavičius, AB „Elga“ generalinis direktorius Kazys Žvirblis, Šiaulių priešgaisrinio apsaugos dalinio viršininkas Rimgaudas Mickus, AB „Neaustinės medžiagos“ generalinis direktorius Stanislovas Grušas. Taryba prezidentu išrinko S. Bytautą, viceprezidentu – K. Žvirblį, sekretoriumi – R. Ščeponavičienę.
S. Bytautas, S. Grušas, R. Ščeponavičienė, K. Žvirblis, R. Virbickas pasirašė Šiaulių pramonininkų asociacijos steigimo sutartį ir kreipėsi į Šiaulių miesto valdybą dėl jos įregistravimo rejestre kaip savarankišką pramonės įmonių bei kitų subjektų, veikiančių gamybos arba gamybos aptarnavimo sferoje, interesus atstovaujančią ir ginančią organizaciją.

1996 metais Šiaulių pramonininkų asociacija išsinuomojusi nedidelę salę Biznio ir informacijos namuose atidarė nuolat veikiančią pramonės įmonių gaminių parodą, kuri „turėtų pasitarnauti reklamai, partnerių ir rinkos paieškoms.“ Paroda veikė iki 1998 metų birželio mėnesio kol patalpos buvo atiduotos Šiaulių universitetui.

1997 m. vasario 21 d. Tarybos posėdyje vietoje atsistatydinusio prezidento S. Bytauto (išvyko gyventi ir dirbti į Vilnių) prezidentu išrenkamas Kazys Žvirblis, viceprezidentu – Stanislovas Ambrazas.

2000 m. vasario 24 d. visuotiniame ŠPA narių susirinkime prezidentu išrenkamas AB „Šiaulių stumbras“ generalinis direktorius Jonas Adomavičius, viceprezidentais UAB „Putokšnis“ savininkas Alvydas Stulpinas ir UAB „Aledabas“ savininkas Jonas Tručinskas. Į Tarybą išrenkami: Edmundas Jungbliutas, Rimgaudas Mickus, Leonas Šniras, Ramūnas Volbekas.

Šiaulių pramonininkų asociacija buvo viena iš steigėjų 2000 metais įkuriant Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederaciją, kurios misija yra nevyriausybinių organizacijų plėtra Šiaulių apskrityje, pilietinės visuomenės ugdymas bendradarbiaujant su valdžios, švietimo ir verslo institucijomis. Pagrindiniai konfederacijos rėmėjai ŠPA nariai, pastoviai konfederacijos vadovais renkami verslininkai, asociacijos nariai.

2001 m. spalio 3 d. ŠPA narių susirinkime prezidentu išrenkamas Alvydas Stulpinas, viceprezidentais – Stanislovas Grušas ir Jonas Tručinskas, Taryba: Jonas Adomavičius, Jurgis Čepulis, Romualdas Dunauskas, Rimgaudas Mickus, Arūnas Rupšys, Ramūnas Volbekas.

2004 m. spalio 28 d. ŠPA ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime prezidentu išrenkamas Alvydas Stulpinas, Taryba: Petras Baronas, Romualdas Dunauskas, Stanislovas Grušas, Edmundas Jungbliutas, Rimgaudas Mickus, Arūnas Rupšys, Ričardas Valskis.

2007 m. spalio 25 d. ŠPA rinkiminiame susirinkime prezidentu išrenkamas UAB „Putokšnis“ generalinis direktorius Alvydas Stulpinas, viceprezidentais AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“ generalinis direktorius Stanislovas Grušas ir UAB „Ruvera“ direktorius Arūnas Rupšys, Taryba: UAB „Rolvika“ Šiaulių filialo direktorius Stasys Karitonas, AB „Šiaulių energija“ generalinis direktorius Česlovas Kasputis, UAB „Butrema“ direktorius Jonas Kungys, UAB „Nirlita“ direktorius Rimgaudas Mickus, UAB „Rotonda“ direktorius Robertas Safranavičius, AB „Elga“ generalinis direktorius Ramūnas Volbekas.

2009 – 2011 m. Šiaulių pramoninkų asociacijai vadovavo UAB „Ruvera“ direktorius Arūnas Rupšys.

2011 m. spalio mėn. prezidentu vėl išrenkamas Alvydas Stulpinas.

2016 m. rugsėjo mėn. prezidentu išrinktas Alvydas Stulpinas toliau tęsia savo darbus Šiaulių pramonininkų asociacijoje.

Pagrindinis asociacijos tikslas nepakito per 30 metų, Šiaulių pramonininkų asociacija, atstovaudama ir gindama savo narių ir verslo bendruomenės interesus, savo veikla siekia kuo palankesnės teisinės ir ekonominės aplinkos investicijoms, užimtumui, eksportui, mokslui ir švietimui, tvirtina pastovius ir dalykiškus santykius su valstybinėmis institucijomis, sprendžiant svarbiausius ekonominio ir socialinio gyvenimo uždavinius.
Asociacija yra partnerė valstybės institucijoms bei atsižvelgdama į šioje struktūroje susivienijusių įmonių poreikius ir pageidavimus, aktyviai dalyvauja komitetų ir darbo grupių veikloje, teikia pasiūlymus verslo sąlygoms gerinti. Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šiaulių miesto savivaldybės taryba, mokslo įstaigomis, kitomis asocijuotomis verslo struktūromis, dalyvauja savivaldybės, profesinių sąjungų ir darbdavių Trišalės tarybos darbe. Šiaulių pramonininkų asociacija ne kartą gynė savo miesto ar apskrities interesus.
Kadangi Šiaulių pramonininkų asociacija yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė, jos interesams Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, ministerijose ir kitose centrinėse valdžios struktūrose atstovauja LPK, pasitelkdama patyrusius įvairių profesijų ir sričių specialistus, sugebančius oponuoti naujų teisės aktų kūrėjams ir pataisų iniciatoriams.

Šiaulių pramonininkų asociacija išaugo iš miesto ribų, jai priklauso įmonės iš kitų Šiaulių apskrities vietovių. Šiuo metu vienos iš stambiausių šalyje regioninės pramonininkų asociacijos nariai yra 82 Šiaulių krašto valstybinio bei privataus kapitalo įmonės, bendrovės, bankai, švietimo įstaigos ir du privatūs asmenys. Organizacijose dirba apie 10 tūkstančių žmonių, o bendra finansinė apyvarta 2008 metais viršijo 2 milijardus litų. Dauguma asociacijos narių sėkmingai bendradarbiauja su verslo partneriais iš Europos Sąjungos, NVS ir kitų pasaulio šalių.

2014 m. minėdama savo 25-metį Šiaulių pramonininkų asociacija pastatydama paminklą pagerbė visų laikų sėkmingiausią Šiaulių pramonininką Chaimą Frenkelį. Paminklo atidengimo iškilmėse dalyvavo Ch. Frenkelio provaikaičiai, JAV ir Izraelio ambasadorės, LR Vyriausybės ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Įsteigtą Ch. Frenkelio nominacija ir Šiaulių pramonininkų garbės ženklo apdovanojimas. Pirmosios nominacijos įteiktos Ch. Frenkelio proanūkiams ir UAB „Rūta“ generaliniam direktoriui Algirdui Gluodui.