6 Šiaulių pramonininkų asociacijos nariai pagerbti Lietuvos pramonininkų konfederacijos nominacijomis

LPK „Gar­bės auk­so ženk­lu“ ap­do­va­no­tas il­ga­me­tis Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos ta­ry­bos na­rys, UAB „Nir­li­ta“ di­rek­to­rius Rim­gau­das Mic­kus, mi­nin­tis sa­vo 60-me­čio ju­bi­lie­jų.

Šiuo iš­skir­ti­niu ap­do­va­no­ji­mu įver­tin­ta R. Mic­kaus as­me­ni­nė ini­cia­ty­va ir in­dė­lis į aso­cia­ci­jos veik­los plėt­rą, at­sa­kin­gas po­žiū­ris į vers­lo, val­džios ir vi­suo­me­nės so­cia­li­nį dia­lo­gą.

Pas­vei­kin­ti ir ap­do­va­no­ti LPK no­mi­na­ci­jos „Pro­fe­si­jos Ri­te­ris“ no­mi­nan­tai UAB „Hen­ris“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vol­de­ma­ras Ušins­kis ir UAB „Res­mi­ta“ di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Špo­kas.