DSC_1824Dar­buo­to­jų būtų, bet trūks­ta ta­len­tų

Šiau­lių pre­ky­bos ir pra­mo­gų cent­ras „Ak­ro­po­lis“ vir­to ne­for­ma­lių dar­bo po­kal­bių ir su­si­ti­ki­mų vie­ta.Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos ini­cia­ty­va lapkričio 23d. su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja „Kons­tan­tos ir po­ky­čiai per­so­na­lo val­dy­me: nuo be­si­kei­čian­čių įsta­ty­mų iki dirb­ti­nio in­te­lek­to“ bei „Kar­je­ros ir kon­tak­tų klu­bas“.

Kon­fe­ren­ci­jo­je – apie lū­kes­čius

Pir­mo­je die­nos pu­sė­je ki­no sa­lė­je su­reng­ta kon­fe­ren­ci­ja, ku­rio­je pra­ne­šė­jai pa­sa­ko­jo, kaip dar­buo­to­jams ir darbdaviams su­ras­ti vie­niems ki­tus, ko­kių lū­kes­čių tu­ri dar­buo­to­jai ir darb­da­viai. Kal­bė­ta ir apie dar­buo­to­jų mo­ky­mų svarbą, ge­ros at­mos­fe­ros kū­ri­mą dar­be.

Šiau­lių vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos stu­den­tų priė­mi­mo ir kar­je­ros cent­ro ve­dė­ja Onu­tė Raš­čiu­vie­nė pa­sa­ko­jo apie ko­le­gi­jos pa­tir­tį bend­ra­dar­biau­ti su Šiau­lių įmo­nė­mis. Pa­si­džiau­gė, kad be­veik 40 pro­cen­tų stu­den­tų baig­da­mi stu­di­jas jau tu­ri dar­bą, ku­rį ne­re­tai su­si­ran­da pra­kti­kos me­tu.

Ko­le­gi­jos tre­čia­kur­siai da­li­josi pra­kti­kos įspū­džiais. Stu­den­tai iš­sa­kė min­tį, jog da­bar jau­ni­mas no­ri ne tik ge­ro už­dar­bio, bet ir pa­kan­ka­mai lais­vo lai­ko, kad ga­lė­tų ne tik dirb­ti, bet ir gy­ven­ti.

Šiau­lių te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos at­sto­vė pri­sta­tė si­tua­ci­ją Šiau­lių ap­skri­ties dar­bo rin­ko­je. Ma­žiau­sias ne­dar­bas yra Šiau­lių ra­jo­ne (5,5 pro­cen­to), di­džiau­sias – Kel­mės ra­jo­ne (12,8 pro­cen­to). Taip pat su­pa­žin­di­no su įdar­bi­ni­mo, darbuo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo pro­gra­mo­mis.

„Mo­ky­mų aka­de­mi­jos“ at­sto­vas Gin­ta­ras Ig­na­ta­vi­čius pa­ste­bė­jo, kad mo­ko­si tos kom­pa­ni­jos, ku­rių va­do­vai mo­ko­si. Vis dau­giau darb­da­vių su­pran­ta, kad la­bai svar­bu in­ves­tuo­ti į dar­buo­to­jų mo­ky­mus, kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą. Maž­daug 10 procen­tų mo­ky­mų su­da­ro įvai­rūs išo­ri­niai se­mi­na­rai, kur­sai. 20 pro­cen­tų dar­buo­to­jų mo­ko­si iš sa­vo va­do­vų. Apie 70 procen­tų mo­ko­si dar­bo vie­to­je.

Mo­ky­muo­se vis svar­bes­nis tam­pa mo­ky­mų tu­ri­nys, o ne kie­ky­bė.

„Mo­ky­tis rei­kia stra­te­gi­nių kom­pe­ten­ci­jų, ku­rios pa­dė­tų kom­pa­ni­jai aug­ti“, – sa­kė pra­ne­šė­jas. G. Ig­na­ta­vi­čius pa­siū­lė iš­ban­dy­ti vie­ną la­bai ne­sun­kiai įgy­ven­di­na­mą už­duo­tį: jei­gu įmo­nė­je dar­buo­to­jas su­si­du­ria su pro­ble­ma, ga­my­bi­nio susi­rin­ki­mo me­tu jam siū­lo­ma iš­sa­ky­ti sa­vo pro­ble­mą ir at­si­sė­dus nuo­ša­liau, ne­si­ki­šant į to­li­mes­nį po­kal­bį, iš­klau­syti, ką šio­je si­tua­ci­jo­je da­ry­tų kiek­vie­nas iš ko­le­gų. Dar­buo­to­jas ga­li ir ne­si­va­do­vau­ti pa­ta­ri­mais, bet pa­ma­tys, kiek yra ga­li­mų pro­ble­mos spren­di­mo bū­dų.

Pa­sak pra­ne­šė­jo, spar­čiai be­si­kei­čian­čia­me pa­sau­ly­je da­bar svar­biau­sias dar­buo­to­jo ge­bė­ji­mas tu­rė­tų bū­ti mo­kė­ji­mas mo­ky­tis.

Vi­lio­ja ge­ru už­dar­biu ir ge­ro­mis są­ly­go­mis

Po pie­tų šur­mu­lia­vo „Kar­je­ros ir kon­tak­tų klu­bas“, ku­ria­me da­ly­va­vo mies­to įmo­nės „Bal­tik vai­ras“, Šiau­lių ban­kas, „Gir­te­ka“, „Te­lia“, „Pu­tokš­nis“, „Sal­da“, „Fri­lux“, „In­ters­ca­lit“ ir ki­tos, taip pat ne­to­li Šiau­lių esan­čių re­gio­nų įmo­nės – „Or­len Lie­tu­va“, „Že­mai­ti­jos pie­nas“, „Eter­nit Bal­tic“, „De­vol­dAMT“.

Prie įmo­nių sten­dų be­si­su­kio­jan­čios mer­gi­nos sa­kė, jog po pus­me­čio joms bus pra­kti­ka, tad atė­jo paieš­ko­ti įmo­nės, ku­rio­je ją ga­lė­tų at­lik­ti.

Šiau­lie­tė Ri­man­ta, pri­sė­du­si prie „Bo­de­sos“ sta­le­lio, sa­kė šiuo me­tu ieš­kan­ti dar­bo, į klu­bą at­si­ne­šė ir sa­vo CV. Pa­sak aukš­tą­jį tech­no­lo­gi­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čios jau­nos mo­ters, anks­čiau dir­bu­sios ga­my­bos sri­ty­je, da­bar dar­buo­to­jams svar­bus ne tik ge­ras at­ly­gi­ni­mas, bet ir ge­ra at­mos­fe­ra dar­be, ge­ros dar­bo są­ly­gos.

„Kai dir­bau meist­re, man bu­vo svar­bu, kad žmo­nės ne­jaus­tų stre­so, kad no­rė­tų ei­ti į dar­bą. Kai žmo­gus ge­rai jau­čia­si, ta­da ir dau­giau pa­da­ro“, – sa­kė Ri­man­ta.

„Bal­tik vai­ras“ šiuo me­tu ieš­ko neaukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos dar­bi­nin­kų, nes pra­si­dė­jo dvi­ra­čių ga­my­bos se­zo­nas. Taip pat rei­ka­lin­gas ga­my­bos meist­ras, nes au­ga ga­my­bos apim­tys. Svar­biau­sias rei­ka­la­vi­mas, ku­rį įmo­nė ke­lia dar­bi­nin­kams, – at­sa­kin­gu­mas.

Pa­sak „Bal­tik vai­ro“ per­so­na­lo va­do­vės Jū­ra­tės So­bu­tie­nės, įmo­nė­je dar­buo­to­jams sten­gia­ma­si su­da­ry­ti kuo ge­res­nes są­ly­gas, pa­vyz­džiui, jiems čia ka­va tie­kia­ma ne­mo­ka­mai, dar­buo­to­jai kas­kart pa­le­pi­na­mi įvai­rio­mis staig­me­no­mis.

UAB „Sal­da“ at­sto­vė Vio­le­ta Va­len­tu­ke­vi­čie­nė sa­kė, jog šiuo me­tu jų įmo­nė­je rei­ka­lin­gi ir spe­cia­lis­tai, ir dar­bi­nin­kai, ypač trūks­ta elekt­ri­kų. „Šiuo me­tu no­rė­tu­me stip­rin­ti par­da­vi­mų sri­tį ir ieš­ko­me pro­jek­tų va­do­vo-par­da­vi­mų va­dy­bi­nin­ko, ku­ris ku­ruo­tų pro­jek­tą nuo su­kū­ri­mo iki dar­bo su klien­tais“, – sa­kė V. Va­len­tu­ke­vi­čie­nė.
„Sal­dos“ at­sto­vės žo­džiais, spe­cia­lis­tų Šiau­liuo­se gal ir pa­kan­ka­mai pa­ruo­šia­ma, ta­čiau ne vi­si tu­ri no­ro dirb­ti, to­bu­lė­ti. Tai ma­ty­ti jau pra­kti­kos me­tu. Tuos jau­nus žmo­nes, ku­rie sten­gia­si, ga­būs, įmo­nė sten­gia­si iš­lai­ky­ti, įdar­bi­na ir ne­bai­gu­sius stu­di­jų.

V. Va­len­tu­ke­vi­čie­nė nuo­gąs­ta­vo, kad Šiau­lių uni­ver­si­te­te ne­liks tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­to, tai bū­tų di­de­lis nuo­sto­lis įmo­nei, nes iki šiol šio fa­kul­te­to ab­sol­ven­tai vė­liau tap­da­vo įmo­nės dar­buo­to­jais.Kaip pa­grin­di­nius įmo­nės pri­va­lu­mus „Sal­dos“ at­sto­vė įvar­di­jo įdo­mų dar­bą, ge­rą už­dar­bį, tai, kad įmo­nė­je yra val­gyk­la, ku­rio­je die­nos pie­tūs kai­nuo­ja iki tri­jų eu­rų. Taip pat įmo­nė­je vyks­ta ki­ne­zi­te­ra­pi­jos už­siė­mi­mai, pa­de­dan­tys dar­buo­to­jams jaus­tis ge­rai.

Ieš­ko „per­liu­kų“

„Kar­je­ros ir kon­tak­tų klu­bas“ Šiau­liuo­se or­ga­ni­zuo­ja­mas ant­rus me­tus iš ei­lės. Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos (ŠPA) pre­zi­den­tas Al­vy­das Stul­pi­nas vi­lia­si, kad ren­gi­nys augs ir taps tra­di­ci­niu.

„At­si­lie­pi­mai po pir­mo ren­gi­nio pa­ska­ti­no mus ženg­ti ant­rą žings­nį, ir da­ly­vių skai­čius ro­do, kad šis ren­gi­nys tik­rai rei­ka­lin­gas. Lauk­si­me ini­cia­ty­vų iš įmo­nių, švie­ti­mo įstai­gų, kar­je­ros cent­rų, dar­bo bir­žos, ku­rie dir­ba žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių sfe­ro­je. Ma­nau, kad ši idė­ja išaugs ir įmo­nės iš to tu­rės pra­kti­nę nau­dą“, – sa­kė A. Stul­pi­nas. Pa­sak ŠPA pre­zi­den­to, į „Kar­je­ros ir kon­tak­tų klu­bą“ atei­na ne tik tos įmo­nės, ku­rios šiuo me­tu ieš­ko dar­buo­to­jų, bet ir tos, ku­rios žvel­gia į atei­tį.

„Darb­da­viai, atei­da­mi čia, ieš­ko dar­buo­to­jų, ku­riuos per ati­tin­ka­mą lai­ką ga­lė­tų iš­siug­dy­ti ir pa­si­ruoš­ti ba­zę vers­lo plėt­rai, nes da­bar dau­ge­lis pri­vers­tas pri­stab­dy­ti in­ves­ti­ci­jas vien dėl dar­buo­to­jų trū­ku­mo“, – sa­ko A. Stul­pi­nas.
Pak­laus­tas, ko­kių dar­buo­to­jų šiuo me­tu la­biau­siai trūks­ta, ŠPA pre­zi­den­tas sa­kė, jog tokių, ku­riems „de­ga akys“, ku­rie no­ri to­bu­lė­ti, siek­ti re­zul­ta­to, trūks­ta ta­len­tų, ku­rie iš­ju­din­tų vi­są įmo­nę, ves­tų į prie­kį.

„Už­ten­ka vie­no dvie­jų per­liu­kų įmo­nė­je, ku­rie už­ve­da vi­sus me­cha­niz­mus ir įmo­nė vys­to­si“, – pa­ste­bi A. Stul­pi­nas. Ta­len­tų trū­ku­mas, pa­sak ŠPA pre­zi­den­to, ne tik Šiau­lių ar Lie­tu­vos, bet vi­sos Eu­ro­pos ir net pa­sau­lio pro­ble­ma.
„Buk­suo­ja“ švie­ti­mo sis­te­ma. Ir tai, ar Lie­tu­vo­je bus sep­ty­ni ar de­vy­ni uni­ver­si­te­tai, vi­sai ne­svar­bu. Svar­bu – kas jų vi­du­je. Rei­kia ko­ky­bės. Mes, pra­mo­ninin­kai, tei­kia­me sa­vo pa­siū­ly­mus ir pa­si­ry­žę pa­tys ei­ti dės­ty­ti, pa­sa­ko­ti, kvie­čia­mės ir mo­ky­mo įstai­gų dės­ty­to­jus pas sa­ve, kad pa­ma­ty­tų, kaip mes dir­ba­me, su kuo su­si­du­ria­me. Tik tie, ku­rie grei­čiau at­si­vers, tie ir iš­liks“, – įsi­ti­ki­nęs A. Stul­pi­nas.

Dar­buo­to­jų trū­ku­mą, pa­sak pa­šne­ko­vo, pa­dė­tų iš­spręs­ti spar­tes­nis už­sie­nie­čių įdar­bi­ni­mas, ta­čiau di­džiau­sios kliū­tys šiuo me­tu – biu­rok­ra­ti­nės. Pa­vyz­džiui, mū­sų ša­ly­je no­rin­tys dirb­ti uk­rai­nie­čiai prie Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ki­je­ve pri­vers­ti lauk­ti il­giau­sio­se ei­lė­se vien dėl to, kad trūks­ta dar­buo­to­jų mig­ra­ci­jos tar­ny­bo­je.

Šiaulių krašto medžiaga.