Šiaulių miesto vietos veiklos grupė 2017–2023 m. įgyvendina projektą ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“(Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020)

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas ir užtikrinti veiksmingą Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.

 

Šiaulių m. vietos plėtros strategija (toliau – Strategija) – 2015 m. parengta daugiasektorinė Strategija, kuri jungia ekonomikos, socialinio ir kultūros sektorių veiklas ir atitinka 2014-2020 m. veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1 uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. Strategija papildo Šiaulių m. integruotosios teritorijos vystymo programą, siekiant didinti užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykį, ypatingai jaunimo įtrauktį, mažinti socialinę atskirtį, emigraciją plėtojant inovatyvias paslaugas ir gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę.

 

Projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ veiklos: Strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų parengimas, vertinimas, atranka bei stebėsena; vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimas; Šiaulių miesto vietos veiklos grupės darbuotojų, valdymo organų atstovų kompetencijų stiprinimas; gyvenamosios vietovės bendruomenės (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus) informavimas apie Strategijos įgyvendinimo eigą ir rezultatus; strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas ir atnaujinimas. Nuosekli ir kompleksiškas projekto veiklų organizavimas užtikrins sėkmingą Strategijos įgyvendinimą bei teigiamą poveikį Šiaulių miesto plėtrai.

 

Projekto vertė 112686,06 Eur (95670,01 Eur paramos lėšos (ES ir valstybės biudžeto lėšos) ir 17016,05 Eur – Šiaulių m. savivaldybės lėšos.

Daugiau apie projekto įgyvendinimą žr. www.siauliaivvg.lt 

 
 
 
 
 
 
 
Šiaulių miesto vietos veiklos grupė kviečia teikti projektinius pasiūlymus atrankai
cropped-ddfdgdgŠiaulių miesto vietos veiklos grupė (asociacija) įgyvendindama projektą „Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) skelbia bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų atranką.

Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos tikslo „Mažinti Šiaulių miesto gyventojų socialinę atskirtį skatinant savanorišką veiklą“ uždavinio „Didinti socialinę atskirtį patiriančių pensinio amžiaus asmenų socialinį aktyvumą“ įgyvendinimui bendruomenės inicijuotų vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas skelbiamas: <a
Vertnimo ir atrankos aprašas
Projektiniais pasiūlymais siekiama įgyvendinti Šiaulių miesto vietos plėtros strategiją ir taip prisidėti prie 2014–2020 veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.
Projektiniai pasiūlymai teikiami ne vėliau kaip iki 2017 m. gegužės 22 d. 15.00 val. adresu Vilniaus g. 88, 7 kab. (II a.).

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų rengėjai konsultuojami iki 2017 gegužės 19 d. 15.00 val. Šiaulių miesto vietos veiklos grupės buveinėje, Vilniaus g. 88, Šiauliai, darbo dienomis 9.30 – 11.30 val. (reikalinga išankstinė registracija).
Projektų valdymo konsultantė Diana Armalienė, el.p. vvgsiauliai@gmail.com, tel. +370 606 044 62.
Dėmesio! 2017-04-18 skelbtame Vertinimo ir atrankos aprašo (Kvietimas atrankai Nr.2) 8 punkte ir 3 priedo 2.9., 2.10. punktuose yra atlikti neesminiai patikslinimai.
Papildoma informacija: http://www.siauliaivvg.lt

Papildoma informacija:
Kvietimas atrankai