Diskusija_pramonininkai_valdzia_01_GBsŠiaulių miesto verslo taryboje pirmininkavimą pradeda Šiaulių pramonininkų asociacija

Šiau­lių mies­to vers­lo ta­ry­bai, ku­rią su­da­ro Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir aso­ci­juo­tų vers­lo struk­tū­rų va­do­vai, pra­de­da pir­mi­nin­kau­ti Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja (ŠPA). Ta­ry­bos po­sė­dy­je ak­cen­tuo­ta bend­ra­dar­bia­vi­mo ir grei­tų spren­di­mų svar­ba. „In­ves­ti­ci­nė ap­lin­ka re­gio­nams da­bar ypač ak­tua­li, nes Vil­nius, Kau­nas pra­de­da iš­si­sem­ti, ir mums rei­kia ne­pra­mie­go­ti to lai­ko“, – apie spren­di­mų svar­bą sa­kė Al­vy­das Stul­pi­nas, ŠPA pre­zi­den­tas.

Šan­sas mies­tui ir re­gio­nui

Vers­lo ta­ry­bai me­tus pir­mi­nin­ka­vo Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai. Rū­mų pre­zi­den­tas Vid­man­tas Ja­per­tas per­duo­da­mas pir­mi­nin­ka­vi­mą Al­vy­dui Stul­pi­nui, ŠPA pre­zi­den­tui, ap­žvel­gė me­tų veik­lą, įvar­di­jo svar­biau­sias ak­tua­li­jas. A. Stul­pi­nas ak­cen­ta­vo lau­kian­čius iš­šū­kius. Į dis­ku­si­ją prie ap­va­laus sta­lo jun­gė­si mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius An­ta­nas Bar­tu­lis, ki­ti mies­to va­do­vai.

Vers­lo aso­cia­ci­jų ly­de­riai, svar­biau­siu iš­šū­kiu įvar­di­jo pra­si­dė­ju­sį pro­ce­są dėl re­gio­nų spe­cia­li­za­ci­jos. Pa­gal pa­reng­tą re­gio­ni­nės po­li­ti­kos Bal­tą­ją kny­gą nuo spe­cia­li­za­ci­jos pri­klau­sy­tų vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jos į sa­vi­val­dy­bių bei re­gio­nų plėt­rą. „Sa­vi­val­dy­bių žai­dy­nės pra­si­de­da, tu­ri­me iš­si­ko­vo­ti ly­de­rys­tę, – tei­gė V. Ja­per­tas. – Da­bar ne­tu­rė­ti bend­ros po­zi­ci­jos – blo­gai. To­dėl mū­sų bend­ra­dar­bia­vi­mas bus dar rei­ka­lin­ges­nis.“

Vers­lo at­sto­vai tei­gia­mai ver­ti­no, jog Sa­vi­val­dy­bė ėmė­si reng­ti mies­to eko­no­mi­nio kon­ku­ren­cin­gu­mo stu­di­ją ir iš­ma­nio­jo mies­to kū­ri­mo pro­jek­tą. Bet ly­giag­re­čiai ra­gi­no dirb­ti ir prie spe­cia­li­za­ci­jos pro­gra­mos.
„Šiau­lių re­gio­no spe­cia­li­za­ci­jos prio­ri­te­tus, svar­biau­sias vers­lo ša­kas jau iš­si­gry­ni­no­me, – pri­mi­nė A. Stul­pi­nas. – Tai da­vė mil­ži­niš­ką po­stū­mį, kad ga­li­me bū­ti vie­ni iš tų, ku­rie kur­si­me pi­lo­ti­nį pro­jek­tą Bal­to­sios kny­gos kon­teks­te.“

ŠPA va­do­vas ak­cen­ta­vo, jog bend­ra­me pro­jek­te, kaip tik­rie­ji par­tne­riai tu­rė­tų da­ly­vau­ti abi Šiau­lių vers­lo aso­cia­ci­jos, Sa­vi­val­dy­bė, LEZ-as, lo­gis­ti­kos at­sto­vai – ve­žė­jų aso­cia­ci­ja. „O tik­rie­ji par­tne­riai – tai tie, ku­rie ne tik at­si­sė­da prie pie­tų sta­lo, bet ir mo­ka už pie­tus“, – vaiz­džiai pa­ly­gi­no A. Stul­pi­nas.

Klau­si­mai Sa­vi­val­dy­bei

Vers­lo ta­ry­bos nau­ja­sis pir­mi­nin­kas svar­biau­siu dar­bot­var­kės klau­si­mu įvar­di­jo Sa­vi­val­dy­bės ki­tų me­tų biu­dže­to for­ma­vi­mą. „Rei­kia keis­ti Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to for­ma­vi­mo prin­ci­pus, biu­dže­tas tu­ri bū­ti pro­gra­mi­nis, už­tik­ri­nan­tis in­ves­ti­ci­jų prio­ri­te­tus“, – sa­kė A. Stul­pi­nas.

Jis tei­gė, jog Šiau­liai ne­blo­gai at­ro­dan­tys pa­gal Lais­vo­sios rin­kos ins­ti­tu­to ty­ri­mus, bet siū­lė pa­si­tik­rin­ti, kaip mies­tas at­ro­do pa­gal re­gio­ni­nės po­li­ti­kos Bal­to­sios kny­gos kri­te­ri­jus. Dis­ku­si­jo­je pa­reikš­ta, jog biu­dže­tą for­muo­jant svar­bu už­tik­rin­ti pro­gra­mų tęs­ti­nu­mą, kad kuo ma­žiau įta­kos da­ry­tų val­džios pa­si­kei­ti­mai. „Jei­gu no­ri­te at­si­vers­ti mū­sų biu­dže­tą, tai jau da­bar vers­ki­te, – rea­ga­vo me­ras.– Lo­giš­kiems pa­siū­ly­mams esa­me at­vi­ri. Bet ne tiems, ku­rie iš­kel­tų ku­rią vie­ną vers­lo gru­pę.“

Pir­mi­nis Sa­vi­val­dy­bės ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­to va­rian­tas bai­gia­mas reng­ti, su­tar­ta, jog bus tei­kia­mas Vers­lo ta­ry­bai ap­tar­ti. Vers­lo ta­ry­bos spren­di­mai yra re­ko­men­da­ci­niai, bet jie tu­ri įta­kos for­muo­jant Sa­vi­val­dy­bės nuo­sta­tas. Bend­ro­mis pa­stan­go­mis, pa­vyz­džiui, pa­siek­ta, jog bū­tų da­ro­mi pa­kei­ti­mai dėl rink­lia­vos už at­lie­kas, kad įmo­nėms ji bū­tų tai­ko­ma už fak­ti­nį su­ren­ka­mų at­lie­kų kie­kį, o ne pa­gal val­do­mų ob­jek­tų plo­tus.

Iš­kel­ti klau­si­mai ir dėl že­mės nuo­mos, ir dėl pa­vir­ši­nių nuo­te­kų ta­ri­fų, ku­riuos tvir­ti­na mies­to Ta­ry­ba. Pa­vir­ši­nių nuo­te­kų mo­kes­tis ypač di­de­lis. Šiau­liuo­se įmo­nės mo­ka po 22 cen­tus už kvad­ra­ti­nį met­rą te­ri­to­ri­jos, Pa­ne­vė­žy­je – vos 0,9 cen­to. Klaus­ta, kuo grin­džia­mi to­kie skir­tu­mai? Be to, Šiau­liuo­se, va­di­na­muo­ju lie­taus mo­kes­čiu ap­mo­kes­ti­na­ma tik 20 pro­cen­tų mies­to te­ri­to­ri­jos.

Atk­reip­tas dė­me­sys į bū­ti­ny­bę grei­čiau priim­ti po­li­ti­nius spren­di­mus, rei­ka­lin­gus vers­lo ap­lin­kai ge­rin­ti. Po­rą me­tų ati­dė­lio­tas spren­di­mas dėl leng­va­tų tai­ky­mo vers­lui už in­ves­ti­ci­jas. Vers­li­nin­kai pa­brė­žė, jog tai ne tiek vie­tos vers­lui, kiek pa­čiam mies­tui svar­bu – di­din­tų Šiau­lių pa­trauk­lu­mą ir kon­ku­ren­cin­gu­mą.

Me­ras pa­ti­ki­no, jog spren­di­mo pro­jek­tas dėl leng­va­tų mies­to Ta­ry­bai bus tei­kia­mas gruo­džio mė­ne­sį. „Ei­na­me į fi­na­lą, bet tai, kiek tru­ko šis pro­ce­sas, ne­tel­pa į jo­kias pro­to ri­bas, – pa­brė­žė A. Stul­pi­nas. – Rei­kia iš­mok­ti su­val­dy­ti pro­ce­sus, ne­temp­ti spren­di­mo me­tų me­tus. In­ves­ti­ci­nė ap­lin­ka re­gio­nams da­bar ypač ak­tua­li, nes Vil­nius, Kau­nas pra­de­da iš­si­sem­ti, ir mums rei­kia ne­pra­mie­go­ti to lai­ko.“

Vers­lo aso­cia­ci­jos ra­gi­na į Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių val­dy­bas įsi­leis­ti ne­prik­lau­so­mus na­rius, pa­siū­ly­tų ir kan­di­da­tū­rų.
A. Bar­tu­lis in­for­ma­vo, jog Šiau­lių oro uos­to įmo­nės val­dy­bo­je dir­ba ne­prik­lau­so­mas na­rys, bet ki­to­se Sa­vi­val­dy­bės bend­ro­vė­se to­kių na­rių dar nė­ra. Kan­di­da­tai tu­rė­tų teik­ti pa­raiš­kas na­cio­na­li­niu ly­giu ir da­ly­vau­ti kon­kur­se.
A.Vi­soc­kas dė­ko­jo vers­lo ly­de­riams už ini­cia­ty­vu­mą: „Iš­ny­ko prieš­prie­ša.“

Šiaulių krašto straipsnis.