4 Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos (ŠPA) ata­skai­ti­nia­me su­si­rin­ki­me ap­žvelg­ta me­tų veik­la

2015 me­tų veik­lą ap­žvel­gė ŠPA pre­zi­den­tas Al­vy­das Stul­pi­nas. Šiau­lie­čių su­si­rin­ki­me da­ly­va­vo Ro­ber­tas Dar­gis, Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) pre­zi­den­tas, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, po­li­ti­kai.

Kri­ti­ka ad­re­suo­ta Sa­vi­val­dy­bei

A. Stul­pi­nas pa­brė­žė, jog per praė­ju­sius me­tus aso­cia­ci­ja, jun­gian­ti Šiau­lių mies­to ir re­gio­no pra­mo­ni­nin­kus, spar­čiai au­go. Priim­ta 22 nau­ji na­riai, o iš vi­so da­bar yra 89 na­riai. Iš jų 87 įmo­nės ir du fi­zi­niai ame­nys.

Me­tų veik­la iš­si­sky­rė ir spar­čiu ga­my­bos klas­te­rių kū­ri­mu. Įs­teig­ti leng­vo­sios pra­mo­nės, plas­ti­ko, bal­dų ga­my­bos klas­te­riai. Ku­ria­mas sta­ty­bos klas­te­ris.

„To­kio spar­taus aso­cia­ci­jos veik­los au­gi­mo ne­bu­vo nė vie­nais anks­tes­niais me­tais, – ko­men­ta­vo „Šiau­lių kraš­tui“ A. Stul­pi­nas. – Vers­li­nin­kai įžvel­gia nau­dą aso­cia­ci­jos veik­lo­je, mes sie­kia­me gin­ti vers­lo in­te­re­sus dia­lo­ge su ša­lies ir vie­tos val­džia“.

Sa­vo ata­skai­to­je jis at­vi­rai kri­ti­ka­vo mies­to val­džią, su ku­ria pa­sta­ruo­ju me­tu ben­dra­dar­bia­vi­mas pra­ktiš­kai ne­vyks­ta. „Dia­lo­go vis dar tu­ri­me ieš­ko­ti“, – tei­gė ŠPA pre­zi­den­tas.

Anks­tes­niais me­tais da­ry­ti žings­niai stip­rin­ti par­tne­rys­tę – Sa­vi­val­dy­bė­je įsteig­ta Vers­lo ta­ry­ba. Bet į jos na­rių, vers­lo aso­cia­ci­jų at­sto­vų nuo­mo­nę neat­siž­vel­gia­ma.

„Pra­šė­me ne­di­din­ti ne­kil­no­ja­mo tur­to mo­kes­čio – pa­di­di­no, – tei­kė pa­vyz­dį A. Stul­pi­nas. – Es­mė – ne skai­čiai, es­mė, kad siun­čia­ma blo­ga ži­nia in­ves­tuo­to­ja­mas, kad ma­žė­ja Šiau­lių kon­ku­ren­cin­gu­mas.“

Šiaulių krašto medžiaga.

logo5