Pramonininku_press_06_GBsVerslą piktina valdininkų interpretacijos

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je pra­mo­ni­nin­kų po­zi­ci­ją iš­sa­kė Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos (ŠPA) pre­zi­den­tas Al­vy­das Stul­pi­nas, vi­cep­re­zi­den­tas Arū­nas Rup­šys, aso­cia­ci­jos ta­ry­bos na­rys Rim­gau­das Mic­kus, jie kri­ti­ka­vo Šiau­lių mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je priim­tą spren­di­mą dėl „Mo­kes­čių leng­va­tų tei­ki­mo tai­syk­lių“ ir siū­lo jį per­svars­ty­ti. Tą pa­čią pro­ble­mą iš­kė­lė ir Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai, iš­pla­ti­nę pra­ne­ši­mą.
Šiau­lių mies­to ta­ry­ba praė­ju­sia­me po­sė­dy­je priė­mė spren­di­mą „Mo­kes­čių leng­va­tų tei­ki­mo tai­syk­lės“, ku­ria­me įtvir­ti­na­mas mo­kes­čių leng­va­tų tai­ky­mas fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims.
ŠPA pre­zi­den­tas A. Stul­pi­nas pa­žy­mi, jog Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mų at­sto­vai, pra­mo­ni­nin­kai da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bės reng­to­se dis­ku­si­jo­se, Ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se, tei­kė pa­siū­ly­mus. Ne­pai­sant to, vers­lo at­sto­vų ne­ten­ki­nan­tis spren­di­mas dėl mo­kes­čių leng­va­tų Ta­ry­bo­je priim­tas – už jį bal­sa­vo 27 Ta­ry­bos na­riai.

„Tai dar la­biau glu­mi­na. Mes gal­vo­jo­me, kad Ta­ry­bo­je yra su­pra­ti­mas, jog tai svar­bus do­ku­men­tas, ku­ris pa­dė­tų pa­ma­tą atei­ti in­ves­ti­ci­joms į Šiau­lių mies­tą“, – pa­žy­mė­jo A. Stul­pi­nas.

Pra­mo­ni­nin­kų tei­gi­mu, tai­syk­lė­se iš­sa­miai ap­ra­šy­tos są­ly­gos tai­kant leng­va­tas fi­zi­niams as­me­nims, o vers­lui skir­tas tik vie­nas punk­tas. Ja­me ap­ra­šy­ta tvar­ka neaiš­ki, net ne­ga­li bū­ti va­di­na­ma tai­syk­lė­mis, su­da­ry­tos są­ly­gos in­terp­re­ta­ci­jai.
Pra­mo­ni­nin­kams la­biau­siai kliū­va nea­pib­rėž­tu­mas tai­syk­lė­se. Jo­se nu­ro­do­ma, jog vers­li­nin­kams, pla­nuo­jan­tiems in­ves­tuo­ti Šiau­lių mies­te, kas­met tek­tų ei­ti į Sa­vi­val­dy­bę, de­rin­ti pro­jek­tus su ad­mi­nist­ra­ci­ja ar su­da­ry­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį. Ad­mi­nist­ra­ci­ja svars­ty­tų, ar in­ves­tuo­to­jams su­teik­ti mo­kes­ti­nes leng­va­tas.

Konk­re­čiai ne­nu­ro­do­ma, kur vers­li­nin­kams rei­kės kreip­tis, ko­kie spe­cia­lis­tai bus už tai at­sa­kin­gi, kas da­lins leng­va­tas, ko­kia tai bus su­ma. Pa­lik­ta lan­da in­terp­re­ta­ci­jai, su­bjek­ty­vu­mui ir ne­skaid­ru­mui.

„Vers­lui in­ves­tuo­jant de­šim­tis mi­li­jo­nų eu­rų rei­kia ži­no­ti vers­lo są­ly­gas ma­žiau­siai bent pen­ke­rius me­tus į prie­kį. Jei kas­met ne­ži­no­si sa­vo vers­lo są­ly­gų, šis punk­tas yra ne­lo­giš­kas. Kas­met vars­ty­ti Sa­vi­val­dy­bės du­ris – ne­šiuo­lai­kiš­kas po­žiū­ris“, – ak­cen­tuo­ja A. Rup­šys. No­ri­ma griež­tai ir aiš­kiai api­brėž­tų tai­syk­lių.

Ne­ly­gios kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos

A. Rup­šys pa­žy­mi, kad vers­li­nin­kų ne­ten­ki­na ir ne­ly­gios kon­ku­ren­ci­nės są­ly­gos. Šiuo me­tu leng­va­tos tai­ko­mos Pra­mo­nės par­ke ir Šiau­lių lais­vo­jo­je eko­no­mi­nė­je zo­no­je (LEZ) įsi­kū­ru­siems in­ves­tuo­to­jams.
Pa­sak pra­mo­ni­nin­kų, dėl šių prie­žas­čių ki­to­se pra­mo­nei ir vers­lui pri­tai­ky­to­se te­ri­to­ri­jo­se bei Šiau­lių mies­to in­teg­ruo­to­se te­ri­to­ri­jo­se įmo­nės nė­ra ska­ti­na­mos in­ves­tuo­ti, vyk­dy­ti plėt­rą.

„Vie­tos vers­las no­rė­tų bent jau ly­gių mo­kes­ti­nių są­ly­gų, ko­kias tu­ri pra­mo­ni­nia­me par­ke ir LEZ te­ri­to­ri­jo­je įsi­kū­rę in­ves­tuo­to­jai. Ko­dėl vie­ni disk­ri­mi­nuo­ja­mi, o ki­ti ne? Ką, vie­ni ge­ri, o ki­ti „lū­ze­riai“?“ – klau­sia A. Rup­šys. Jo nuo­mo­ne, vie­no­je vie­to­je su­telk­ti pra­mo­nę ne­tiks­lin­ga, tu­ri bū­ti vi­sa­pu­siš­kai plė­to­ja­mas vi­sas mies­tas.
Šiuo me­tu pra­mo­ni­nė­je zo­no­je įsi­kū­rę in­ves­tuo­to­jai gau­na leng­va­tų že­mės, ne­kil­no­ja­mojo tur­to mo­kes­čiams, jei in­ves­tuo­ja­ma ne ma­žiau kaip 1 mi­li­jo­ną eu­rų.

„Mo­kes­čių su­mos nė­ra di­de­lės, nuo to nei­šeis pra­lob­ti, kaip kas ga­li pa­sa­ky­ti. Kai pa­da­rai du mi­li­jo­nus eu­rų in­ves­ti­ci­jų, o at­lei­džia per me­tus 10–15 tūks­tan­čių – tai ne tie pi­ni­gai. Svar­bus pa­ts po­žiū­ris į vers­lą. Mums pa­tiems in­ves­tuo­ti pa­pras­čiau, ga­li­me pa­si­kvies­ti sa­vo par­tne­rius“, – ko­men­ta­vo A. Rup­šys.

Jis iro­ni­zuo­ja, jei ana­lo­giš­kas spren­di­mas bū­tų pir­miau­sia pa­ruoš­tas Pa­ne­vė­žy­je, tuo­met Šiau­liuo­se jį bū­tų kur kas grei­čiau priė­mę. Mies­tams kon­ku­ruo­jant tar­pu­sa­vy­je jie žūt­būt sten­gia­si vie­nas ki­tą pra­nok­ti vi­so­se sri­ty­se.

Taip pat siū­lo­mos bū­ti­nos pa­ska­tos įmo­nėms, stei­gian­čioms dar­bo vie­tas ar in­ves­ta­vu­sioms į dar­bo na­šu­mo di­di­ni­mo prie­mo­nes, ke­lian­čioms dar­bo už­mo­kes­tį.

ŠPA pre­zi­den­to A. Stul­pi­no tei­gi­mu, mies­to po­li­ti­kų priim­tas do­ku­men­tas yra blo­gas, pra­mo­ni­nin­kai ar­ti­miau­siu me­tu jį siū­lo per­svars­ty­ti.

siauliu_krastas_logo
Šiaulių krašto medžiaga