Šiaulių miesto vietos veiklos grupė 2017–2023 m. įgyvendino projektą ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“  (Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-01-0020) 

 

Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas ir užtikrinti veiksmingą Šiaulių m. vietos plėtros strategijos įgyvendinimą.

 

Šiaulių m. vietos plėtros strategija (toliau – Strategija) – 2015 m. parengta daugiasektorinė Strategija, kuri jungia ekonomikos, socialinio ir kultūros sektorių veiklas ir atitinka 2014-2020 m. veiksmų programos 8 prioriteto 8.6.1 uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. Strategija papildo Šiaulių m. integruotosios teritorijos vystymo programą, siekiant didinti užimtų ir darbingo amžiaus gyventojų santykį, ypatingai jaunimo įtraukti, mažinti socialinę atskirtį, emigraciją plėtojant inovatyvias paslaugas ir gerinant gyvenamosios aplinkos kokybę.

 

Projekto ,,Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos administravimas“ veiklos: Strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų ir bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektų atrankos kriterijų parengimas, vertinimas, atranka bei stebėsena; vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų gebėjimų stiprinimas; Šiaulių miesto vietos veiklos grupės darbuotojų, valdymo organų atstovų kompetencijų stiprinimas; gyvenamosios vietovės bendruomenės (įskaitant vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus) informavimas apie Strategijos įgyvendinimo eigą ir rezultatus; strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas ir atnaujinimas. Nuosekli ir kompleksiškas projekto veiklų organizavimas užtikrino sėkmingą Strategijos įgyvendinimą bei teigiamą poveikį Šiaulių miesto plėtrai.

 

Projekto vertė 117647,06 Eur

Skiriamas finansavimas 100 000 Eur (85 proc.): ES fondų lėšos – 91891,89 Eur (78,11 proc.), Lietuvos respublikos valstybės biudžeto lėšos – 8108,11 (6,89 proc.)

Šiaulių m. savivaldybės biudžeto lėšos – 17647,06 Eur (15 proc.)

Šiaulių miesto vietos veiklos grupė parengė 2016–2022 m. finansavimo periodo Šiaulių miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimo galutinę ataskaitą žr. čia http://www.siauliaivvg.lt/wp-content/uploads/2018/02/Taisykliu_8_Priedas_Galutine_Siauliu-VVG.pdf 

Daugiau apie projekto įgyvendinimą žr. www.siauliaivvg.lt