AR-161119974.jpg&exactW=1500&AlignV=top&imageversion=Horizontalus&lastupdate=132Šiauliai investicijas trauks mokesčių lengvatomis

Šiau­lių mies­to ta­ry­ba ket­vir­ta­die­nį priė­mė spren­di­mą pen­ke­rius me­tus at­leis­ti nuo kai ku­rių mo­kes­čių vers­lą, ku­ris vei­kia ir in­ves­tuo­ja mies­te. Idė­ją iš­kė­lu­sios Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­jos (ŠPA) pre­zi­den­tas Al­vy­das Stul­pi­nas džiau­gia­si: „Su to­kia ži­nia pir­mie­ji iš­šo­vė­me Lie­tu­vo­je – šis spren­di­mas pa­dės kur­ti „šiau­lie­tiš­ką mag­ne­tą.“

5 me­tus at­leis nuo mo­kes­čių

Sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­ba priė­mė mo­kes­čių leng­va­tų tai­ky­mo tai­syk­lių pa­kei­ti­mus. Sa­vi­val­dy­bė ga­li tai­ky­ti že­mės, vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to mo­kes­čių, ku­rie įplau­kia į jos biu­dže­tą, leng­va­tas.
Es­mi­nės nau­jos nuo­sta­tos yra su­si­ju­sios su vers­lo in­ves­ti­ci­jo­mis.

Nus­ta­ty­ta, jei ju­ri­di­nis as­muo, vei­kian­tis Šiau­lių mies­te ne trum­piau kaip tre­jus me­tus (iš­sky­rus Pra­mo­ni­nio par­ko ir LEZ te­ri­to­ri­jas), in­ves­tuo­ja į jam pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą at­lik­da­mas es­mi­nę re­konst­ruk­ci­ją ir (ar) sta­to nau­jus sta­ti­nius sa­vo ko­mer­ci­nei ir (ar) ūki­nei veik­lai vyk­dy­ti ir su­ku­ria mo­kes­ti­nės tur­to ver­tės pa­di­dė­ji­mą, jam tai­ko­ma že­mės, vals­ty­bi­nės že­mės nuo­mos (ati­tin­kan­čios pa­sta­to už­sta­ty­to plo­to že­mės mo­kes­čio su­mą) ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (nuo pa­di­dė­ju­sios ver­tės po in­ves­ti­ci­jų) mo­kes­čių 100 pro­cen­tų leng­va­ta.
Nus­ta­ty­ta, jog ši leng­va­ta tai­ko­ma pen­ke­rius me­tus nuo in­ves­ti­ci­jų pa­bai­gos die­nos.

Bet tai­ko­ma tik nuo 2019 me­tų sau­sio 2 die­nos pra­dė­toms in­ves­ti­ci­joms, t. y. sta­ty­bų ir (ar) re­konst­ruk­ci­jos dar­bų pra­džią pa­tvir­ti­nan­tys do­ku­men­tai tu­ri bū­ti iš­duo­ti ne anks­čiau kaip 2019 me­tų sau­sio 2 die­ną.
Po­li­ti­kai priim­tą spren­di­mą pa­tys įvar­di­jo „il­gai lauk­tu“, nes dėl jo dis­ku­tuo­ta vi­sus me­tus. Bet kri­ti­ka­vo įsi­ga­lio­ji­mo da­tą: „Spren­di­mą prii­ma­me ki­tai ka­den­ci­jai“.

Me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas aiš­ki­no, jog „2019 me­tų sau­sis at­si­ra­do, kad ne­bū­tų sa­ko­ma, jog spren­di­mas tai­ko­mas jau da­bar vei­kian­čioms įmo­nėms.“

Rei­kia „šiau­lie­tiš­ko mag­ne­to“

Šiau­lių pra­mo­ni­nin­kų aso­cia­ci­ja (ŠPA) mies­to val­džiai iš­kė­lė idė­ją tai­ky­ti leng­va­tas vers­lui, in­ves­tuo­jan­čiam į ga­my­bos plėt­rą, ne tik Pra­mo­nės par­ke ar LEZ-e, bet vi­so­je mies­to te­ri­to­ri­jo­je. Ją pa­lai­kė ir Šiau­lių pre­ky­bos, pra­mo­nės ir ama­tų rū­mai.

ŠPA pre­zi­den­tas Al­vy­das STUL­PI­NAS „Šiau­lių kraš­tui“ pa­brė­žė spren­di­mo nau­dą:

– Mū­sų idė­ja bu­vo iš­kel­ta tam, kad Šiau­liai at­kreip­tų vi­sų in­ves­tuo­to­jų – Lie­tu­vos, Eu­ro­pos ir pa­čių šiau­lie­čių – dė­me­sį. Mies­to Ta­ry­ba šiuo spren­di­mu pa­ro­dė, kad po­zi­ty­viai žiū­ri į vers­lą. O sau­gik­liai, api­brė­ži­mai, nuo ka­da leng­va­tą tai­ky­ti, at­spin­di mū­sų – val­džios ir vers­lo – san­ty­kį.

Spren­di­mas nie­ka­da ne­bū­na ga­lu­ti­nis ir, at­vi­rai kal­bant, nuo mū­sų pa­teik­to pir­mi­nio spren­di­mo pro­jek­to pe­rė­jo įvai­rius vin­gius.
Bet svar­bu, kad pir­mie­ji Lie­tu­vo­je iš­šo­vė­me ži­nią, jog mies­tas ver­ti­na ir vie­tos in­ves­tuo­to­jus, ir ki­ti in­ves­tuo­to­jai lau­kia­mi Šiau­liuo­se.

Šia­me kon­teks­te tu­ri­me ras­ti „šiau­lie­tiš­ką mag­ne­tą“, ku­ris su mies­tu su­si­ju­sius žmo­nes trauk­tų grįž­ti at­gal, čia in­ves­tuo­ti, dirb­ti, gy­ven­ti. Mes, pra­mo­ni­nin­kai, ke­lia­me tą idė­ją – pra­dė­ki­me apie tai kal­bė­ti ir pra­dė­ki­me da­ry­ti pra­kti­nius žings­nius, kad ska­tin­tu­me ne vien žo­džiais, ku­rie šian­dien skam­ba vie­šo­je erd­vė­je.
Lin­kė­čiau vi­siems ra­my­bės Kū­čių va­ka­rą ir links­mų šv. Ka­lė­dų. Su­sė­dę prie vie­no sta­lo šei­mo­se, ko­lek­ty­vuo­se džiau­kimės nuo­šir­džiu bend­ra­vi­mu. O at­šven­tę šven­tes, kib­ki­me į dar­bus, su­glaus­ki­me pe­čius ir ju­dė­ki­me į prie­kį.

Šiaulių krašto medžiaga.
logo5